Υπηρεσίες / Επιλογή - Αξιολόγηση Προσωπικού

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Τα ερωτηματολόγια που παρουσιάζουμε εδώ στηρίζουν το έργο της ανάλυσης της προσωπικότητας, της αξιολόγησης, της επιλογής και της διατήρησης προσωπικού, καθώς επίσης και της συμβουλευτικής καριέρας. Στηρίζονται σε διεθνώς εδραιωμένα ψυχομετρικά και στατιστικά μοντέλα, τα οποία αναλύουν τις ικανότητες του ατόμου (δηλαδή, επίκτητα γνωστικά και γνωσιακά χαρακτηριστικά, ταλέντα, έμφυτη προδιάθεση, τάσεις προς συγκεκριμένες δραστηριότητες, κ.λπ.), καθώς επίσης και την προσωπικότητα του ατόμου (δηλαδή, την έμφυτη συμπεριφορά του ατόμου, σταθερά και διαχρονικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί και παγιωθεί, διαφοροποιώντας το άτομο από τους άλλους γύρω του, κ.λπ.).

 

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τα εξειδικευμένα ψυχομετρικά τεστ προσωπικότητας χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους συμβούλους, με σκοπό να διερευνηθεί η προσωπικότητα του ατόμου σε βάθος με βάση συγκεκριμένους παράγοντες που στηρίζονται τόσο στα επίκτητα όσο και στα εγγενή χαρακτηριστικά του ανθρώπου.

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Τεστ ανάλυσης της συναισθηματικής κατάστασης, το οποίο έχει ως στόχο τη διαπίστωση του βαθμού, καθώς και του τρόπου με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Εξετάζεται, εξάλλου, η συναισθηματικότητα, ο βαθμός συγκίνησης, η αντίδραση σε συναισθηματικές καταστάσεις, η αντίδραση στις πιέσεις.

Εργασιακά κίνητρα και αξίες: Εξετάζει τα εργασιακά κίνητρα και τις αξίες, τους παράγοντες δηλαδή στους οποίους το άτομο δίνει έμφαση κατά την επιλογή επαγγέλματος, τις προσδοκίες του από ένα επάγγελμα, τα οφέλη που περιμένει να έχει.

Λήψη αποφάσεων: Εξετάζεται η πεποίθηση ενός ατόμου όσον αφορά το εάν προβαίνει στη λήψη σωστών αποφάσεων, καθώς και η δυνατότητα στάθμισης των δεδομένων, ούτως ώστε να διαπιστώνεται ο κίνδυνος που εμπεριέχεται σε μια απόφαση. Επίσης, ερευνάται η δυνατότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται τις ευθύνες για τις αποφάσεις που λαμβάνει.

Εξωτερικός-Εσωτερικός έλεγχος: Εξετάζει τον εξωτερικό και τον εσωτερικό έλεγχο του ατόμου, με στόχο να διαπιστώσει την ικανότητά του να ελέγχει τις πράξεις του, να δρα ανεξάρτητα και να επηρεάζει το περιβάλλον του.

Επικοινωνία: Ερευνάται η δυνατότητα επικοινωνίας, η προσαρμοστικότητα στο κοινωνικό περιβάλλον, η δυνατότητα διάδοσης γνώσης και ανατροφοδότησης αυτής.

Αυτοεκτίμηση: Το τεστ εξετάζει την αυτοεκτίμηση του ατόμου, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο το άτομο βλέπει τον εαυτό του, τον τρόπο με τον οποίο το άτομο πιστεύει ότι το βλέπουν οι άλλοι, καθώς και τα συναισθήματα που του προκαλεί η γνώμη που το ίδιο έχει σχετικά με το πώς το βλέπουν οι άλλοι. Το τεστ διερευνά τη στάση του ατόμου προς την κοινωνία, προς την οικογένεια και προς τις προσωπικές του εμπειρίες, καθώς και το βαθμό αυτοεκτίμησης και πίστης στις δυνατότητες που διαπιστώνει ότι έχει.

Εγκεφαλικά ημισφαίρια: Όπως είναι γνωστό, ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από δύο ημισφαίρια, το καθένα από τα οποία εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες λειτουργίες και υπηρεσίες, αξιοποιώντας τους δικούς του αισθητήρες και επεξεργαστές πληροφοριών. Το τεστ αυτό εξετάζει και ποσοτικοποιεί τις δυνατότητες του κάθε ημισφαιρίου του εξεταζόμενου ατόμου, με άλλα λόγια, το τεστ εξετάζει και ποσοτικοποιεί το βαθμό στον οποίο το κάθε ημισφαίριο δραστηριοποιείται στον τομέα του.

Tύποι RIASEC: Στους περισσότερους ανθρώπους ενυπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τα ταλέντα, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις δεξιότητες. Κάθε άνθρωπος μπορεί να διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά που λείπουν από κάποιον άλλον και το αντίθετο. Έτσι, παρά το γεγονός ότι παρατηρούνται αρκετές ομοιότητες, παράλληλα εμφανίζονται και πολλές διαφορές στην προσωπικότητα και στην ιδιοσυγκρασία διαφορετικών ατόμων.

Η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία του κλάδου της ψυχομετρίας και της συμβουλευτικής καριέρας έχει εμπλουτιστεί με πολυάριθμες θεωρίες που επιχειρούν να συσχετίσουν επιμέρους κλίσεις, ταλέντα, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα ανθρώπων με διάφορα επαγγέλματα. Η πλέον αποδεκτή διεθνώς τέτοια θεωρία είναι αυτή του John Holland, ο οποίος έχει προσδιορίσει έξι τύπους προσωπικότητας που πλαισιώνονται κατ' αντιστοιχία από ομώνυμα εργασιακά περιβάλλοντα.

 

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Τα τεστ αυτά διαπιστώνουν το κατά πόσο το άτομο διαθέτει συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες, τη δυνατότητα που έχει να παρουσιάσει τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά στο μέλλον, καθώς και γενικά τη δυνατότητά του για εξελικτική πορεία και για βελτίωση της προσωπικότητάς του. Επομένως, αυτό που εξετάζουμε με τα τεστ ικανοτήτων-δεξιοτήτων είναι κατά πόσο το άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που απορρέουν από συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα.

Γλωσσικά: Τεστ γλωσσικών ικανοτήτων, όπως ορθογραφίας και γραμματικής, που στοχεύουν στη μέτρηση του γλωσσικού συλλογισμού.

Αριθμητικά: Τεστ αριθμητικών ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων, που στοχεύουν στη μέτρηση του αριθμητικού συλλογισμού.

Διαγραμματικά: Τεστ ικανοτήτων ανάλυσης αφηρημένων σχημάτων και διαγραμμάτων, που στοχεύουν στη μέτρηση του λογικού συλλογισμού.

Μηχανικά: Τεστ ικανοτήτων επίλυσης μηχανικών προβλημάτων υπό μορφή εικόνων, που στοχεύουν στη μέτρηση του μηχανικού συλλογισμού.

Αντίληψη Χώρου: Τεστ ικανοτήτων ανάλυσης σχημάτων μέσα στο χώρο, που στοχεύουν στη μέτρηση της δυνατότητας σύνθεσης και συναρμολόγησης αντικειμένων.

Χρώματα: Σκοπός του συγκεκριμένου τεστ είναι να μετρηθεί και να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο το άτομο είναι σε θέση να διακρίνει τα διάφορα χρώματα και τις αποχρώσεις τους, καθώς και να τα χειρίζεται στην καθημερινή του ζωή και κυρίως μέσα στο πλαίσιο του επαγγελματικού του χώρου. Συγκεκριμένα, θα διαπιστωθεί εάν το άτομο μπορεί να αντιλαμβάνεται τα χρώματα, να εντοπίζει τις μεταξύ τους διαφορές, αλλά και να τα συνθέτει με σχετική ευκολία.

Λογική: Το τεστ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελέγχει όλες τις κατηγορίες λογικών προτάσεων, όπως για παράδειγμα, υποθετικό συλλογισμό, μεταβατικό συλλογισμό, κ.λπ., χωρίς να απαιτούνται προηγούμενες ειδικές γνώσεις ή εμπειρίες από τον εξεταζόμενο.

Όλα τα παραπάνω τεστ είναι σταθμισμένα με βάση την ελληνική πραγματικότητα και προσαρμοσμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας της Ελλάδας. Στηρίζονται σε διεθνώς εδραιωμένες θεωρίες και σε διεθνή βιβλιογραφία.

> αρχή